Infants

La metodologia de treball amb els infants, es basa en el mètode constructivista. Per tal que els nens/es donin sentit a allò que aprenen, hem de partir dels seus interessos i necessitats, així com fer-los partícips actius del seu propi procés d'aprenentatge. Els oferim eines pràctiques mitjançant les quals aprenguin a aprendre.

trencaclosques metodologia


La intervenció psicopedagògica pot realitzar-se en dues modalitats:

Atenció individualitzada: Sessions de 45 minuts en les quals es treballa únicament amb un alumne.
Atenció grupal: Classes en grup de màxim 3 alumnes i d'una hora de durada.

Ambdues metodologies són adequades, l'elecció d'una o una altra dependrà de les necessitats educatives específiques que presenti l'infant. En cadascuna de les classes, s'organitzen situacions que promouen la implicació de l'alumne en la construcció de l'aprenentatge.